سال جهش تولید
  • 1399-10-25 10:11
  • كد محتوا:28838
مدیریت طلایی پسماندها

در این پروژه 9 عنوان بروشور آموزشی در حوزه انواع پسماندها و نحوه مدیریت آن ها بر اساس هرم مدیریت پسماند تهیه و تدوین شده است که در قالب پویش تفکیکستان  در اختیار شهروندان قرار گرفته و به تدریج منجر به تغییر رفتار آن ها می شود. موضوعات این بروشورهای آموزشی عبارتند از پسماند تر، پسماند خشک، تغییر نگرش و اجتناب از تولید، کاهش و بازمصرف و دیگر موضوعات مورد نیاز که می تواند اطلاعات مفید و کاربردی در اختیار شهروندان قرار دهد.

مدیریت طلایی پسماندها
مدیریت طلایی پسماندها