سال جهش تولید
1399-04-08 09:47
1399-04-07 13:04
1399-04-07 13:04

اين محله در وسط منطقه 11 قرار دارد که در قديم چهار محله اصلي در اين محل بهم متصل مي شده اند که قبلا اين محله به نام چهار شاه معروف بوده است.

1399-04-07 13:02

جابری انصاری می‌نویسد: «به آن ماشاده­ رنان نیز می‌گویند و از مادی خلیل معروف به مادی سهم، 12 سهم حق آبه دارد. ماشاده در مسیر این مادی، پس از مهرات و کوجان و پیش از زاگان و طاحونه است» (جابری انصاری، 1378: 433).

1399-03-31 14:48

بابوکان، یادآور نام خانوادگی اردشیر بابکان یعنی بابکان است. در اصفهان، دو منطقه به این نام وجود دارد: دیه ­ای از دهستان ماربین اصفهان که نزدیک به شهر اصفهان است و دیه­ ای در قسمت علیای شهرضا.

1399-03-31 14:47

به آن زاگان رنان می‌گفتند و از مادی خلیل (سهم)، 6 سهم حق آبه دارد و در مسیر این مادی پس از کوجان و ماشاذه رنان و قبل از طاحونه­ رنان قرار­دارد (جابری انصاری، 1378: 433).

1399-03-26 22:25

طاحونه­ رنان، از مادی خلیل (مادی سهم) 6 سهم حق آبه داشت. مادی سهم پس از گذر از کوجان، ماشاذه و زاگانِ رنان، به طاحونه­ رنان می‌رسید و به همان جا ختم می‌شد (جابری انصاری، 1378: 433).

1399-03-26 22:23

منطقه 11 با مساحت 1140هکتار، از شمال به محور خيابان بابوكان از تقاطع خيابان امام جواد (ع) تا تقاطع خيابان امام خميني، از جنوب به خيابان شهيد اشرفي اصفهاني (كهندژ)، از شرق به محور خيابان امام خميني از تقاطع بابوكان تا تقاطع كوچه مشكين و از غرب به امتداد مرز غربي شهر اصفهان با شهرستان خميني شهر محدود مي شود. شهرداري رهنان در سال 1340 تاسيس و در سال 1382 به شهر اصفهان الحاق و به عنوان منطقه 11 شهرداري اصفهان نام گرفت.

1398-10-15 11:52